APPLICATION สำหรับประชาชน

แนวความคิด People as a sensor เกิดเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานระดับสถานีตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บริการประชาชน มีปริมาณ ไม่เพียงพอต่อปริมาณประชากร ที่ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และ เมืองมีมิติที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น อาสาป้องกันชุมชนเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยแจ้งเบาะแส ข่าวสาร อาชญากรรม เป็นหูเป็นตา เพื่อ ความปลอดภัยในชุมชน ทำให้การป้องกันอาชญากรรม ทำได้ดีขึ้น และ เป็นประโยชน์ในการบริหารข้อมูลข่าวสาร

อาสาป้องกันชุมชน Homeguard  มีเครื่องมือ Smartphone สำหรับแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เบาะแส และ ยังสามารถใช้เป็นการแจ้ง สอบถามด้วยระบบเสียง แบบระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล  Application  Homeguard จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ ควบคุมอาชญากรรม สิ่งผิดกฏหมายในชุมชน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

 1,429 total views,  3 views today