มาตรฐาน ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้างหน่วยงาน
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5.ข้อมูลการติดต่อ
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
7.ข่าวประชาสัมพันธ์
8.ถามตอบ Q&A
9.Social Network

การบริหารงาน

10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี
11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)
14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)
15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17.E-Service ระบบบริการอิเล็คทรอนิคส์

การบริหารเงินงบประมาณ

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
32.ช่องทาางการรับฟังความคิดเห็น
33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

34.เจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการสถานีตำรวจ
35.การมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40.รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

41.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
42.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน