ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

   ✅ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)👇
👉ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางสำหรับพี่น้องประชาชน
#ตำรวจภูธรภาค1

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของ ร้อง เรีย การ ก.ร.ตร. ตร. ตามร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... மர神ஷ ประชาชนผู้ร้อง ความประสงค์ เจตนารมณ์ ผู้บังคับบัญชา ก.ร.ตร. ไม่รับเรื่อง ดำเนินการ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสังที่เกี่ยวข้อง ของ ตร. รับเรื่อง/ ส่งให้ ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการ รับเรื่องไว้ได่สวนเอง หลักเกณฑ์วิธีการ ในการไต่สวนพิจารณา กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร